Print this page
Impulssenterets HMS-arbeid

Helse: Forebyggende helse og unngå personskader

Miljø: (Ytre/ indre miljø) også arbeidsmiljø; psykososialt og/ eller fysisk, inneklimaforhold (kaldt, varmt, støv osv), orden og ryddighet, forurensning

Sikkerhet: Forebyggende f.eks ved bruk av sikkerhetsutstyr, men også brann og andre kriser.

Siden Impulssenteret i hovedsak dreier seg om opplæring uten særlig bruk av skadelige redskaper og kjemikalier, fokuserer vi i vårt HMS-arbeid mest på det psykososiale miljøet. Slik vil det også være lettere å være observant på sikkerhet, orden og helse.

Vi har definert vårt aktive HMS-arbeid slik:

”Impulssenteret skal være et godt sted å være, både for kursdeltakere og for ansatte. Vi legger vekt på åpenhet. Det skal være lett å si fra om positivt og negativt, og det skal være lett å ta imot.
For å få dette til, skal vi ha åpne samtaler kontinuerlig. For å dokumentere dette, skal vi ha ulike fora for å kunne si sin mening, åpent og anonymt:
1. Ukentlige møter
2. Skriftlige, halvåpne spørreskjema for ansatte og kursdeltakere - utlevert etter en avtalt tid i løpet av et kurs, samt i etterkant.
3. Postkasse hvor folk kan legge sine beskjeder anonymt."

Impulssenteret ønsker å få og beholde gode arbeidstakere. Vi har en ambisjon om å gjøre hverandre bedre, slik at alle trives og kan sørge for et godt læringsmiljø for kursdeltakerne. Vi anser oss som en spesielt menneskevennlig bedrift, og det er derfor vi stadig får henvendelser fra mennesker som vil jobbe med oss. Respekt, ydmykhet og medmenneskelighet er en viktig del av vår bedriftsplan, og både styre og ledelse vil påse at vi følger dette opp etter beste evne.

HMS-mappen
Vi har utarbeidet en HMS-mappe som verktøy i HMS-arbeidet. I denne fremgår det at Impulssenteret først og fremst er en menneskeorientert bedrift, uten bruk av særlig grad av kjemikalier eller andre helseskadelige arbeidsredskaper. Derimot er det psykososiale arbeidsmiljøet spesielt viktig for oss. Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på våre kursdeltakere, og med dette følger et like spesielt ansvar for å ta vare på våre kollegaer. Impulssenteret har ambisjoner om å ha et særdeles godt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø med rom for ulike meninger, evner og helsetilstander. Derfor har vi lagt spesielt vekt på evalueringsskjema til bruk for både lærere og kursdeltakere. Vårt felles mål er å bli stadig bedre, derfor må vi lytte til hverandres råd, og ta evalueringene på alvor. HMS-mappens skjemaer skal benyttes hyppig og kontrolleres jevnlig. Alle skal ha lett tilgang til skjemaene, og verneombudet vil sørge for at de blir lest og fulgt opp.
Det fremgår av HMS-mappen at lokalene skal dokumenteres med rømningsveier, røykvarslere og brannslokningsutstyr. Hver lærer vil bli informert om
rømningsveier før kursstart og ha ansvar for å formidle dette til kursdeltakerne ved oppstart.
Feil og mangler forsøkes håndtert umiddelbart etter at de er rapportert. Hver enkelt ansatt vil ha ansvar for å si fra om feil, og oppretting vil bli delegert til personer som innehar kunnskap og ferdigheter til å rette opp. Daglig leder har ansvaret for at oppretting skjer.
I kunstarbeidet vil det gjerne bli brukt noen kjemikalier. Datablad har sin plass i mappen i tilfelle uhell med disse.
Impulssenteret skal ikke påvirke det ytre miljøet negativt.
Oppgaven som brannansvarlig må deles på flere, slik at det alltid er noen på huset som har ansvar i tilfelle brann. Vi må dermed ha en hovedbrannansvarlig og minst én vara.
Det psykososiale arbeidsmiljøet vil kartlegges og evalueres kontinuerlig, og med særlig fokus en gang i halvåret, før jul og sommer. I tillegg til skjemaer, vil vi ha en open-door-policy hvor alle ansatte og kursdeltakere skal føle det naturlig å si fra hvis det er noe de ønsker å ta opp.

Taushetsplikt
Alle som har med informasjon om kursdeltakere å gjøre, skriver under på taushetspliktskjema.
Dokumentbehandlig

Personlige opplysninger blir kun lagret på en pc uten nettverkstilkobling, og papirkopier skal være forsvarlig plassert i arkivskap uten tilgang fra andre enn de som naturlig skal bruke det, og som også har taushetsplikt.
En tilsatt har ansvar for IT-utstyr. Denne sørger for at brukere av IT-utstyret har sitt eget godkjente brukernavn, og et lovlig passord. Arve Asheim er IT-ansvarlig hos Impulssenteret.

Skjemaer i HMS-mappen
Vi har skjemaer for å registrere årsak til og konsekvens av uønskede hendelser. Verneombudet vil
bli opplært i bruken av disse.
Avviksskjema
Avviksrapport
Sjekkliste vernerunde
Plan for verneombud, tillitsvalgt og brannvernansvarlig
Egenmeldingsskjema
Evalueringgskjema

Vi har brukt retningslinjer fra Hordaland Fylkeskommunes HMT-tjeneste for å sette sammen en forskriftsmessig og relevant HMS-mappe.

HMS-mappen finnes lett tilgjengelig i resepsjonen.